Σχετικά με το έργο

Ο στόχος του έργου μας είναι να αυξήσουμε τις ικανότητες των μεταναστών για τη χρήση εφαρμογών υγείας. Σύμφωνα με αυτό, το έργο έχει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

  • Να αναπτύξει μια Μεθοδολογία Βιωματικής Εκπαίδευσης για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και των ικανοτήτων των Μεταναστών για τη χρήση Εφαρμογών Υγείας, βασισμένη σε μια προσέγγιση «μάθησης μέσω της πράξης», όπου οι ίδιοι οι μετανάστες θα εμπλέκονται σε καταστάσεις αυτοδιαχείρισης και θα χρησιμοποιούν πραγματικές Εφαρμογές Υγείας και θα τις εφαρμόζουν στις δικές τους προσωπικές συνθήκες, προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτές τις διαδικασίες και τεχνολογίες σε ένα φιλικό και υποστηριζόμενο περιβάλλον.

  • Να αναπτύξει ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων για την ενίσχυση της υιοθέτησης εφαρμογών υγείας από τους μετανάστες μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας βιωματικής κατάρτισης προσαρμοσμένης στις μαθησιακές διαδικασίες και τα ενδιαφέροντα των μεταναστών.

  • Να αναπτύξει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και ένα εργαλείο εκμάθησης των Εφαρμογών Υγείας, για την υποστήριξη της εφαρμογής της μεθοδολογίας της βιωματικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στους εκπαιδευτικούς πόρους και της αυτοματοποιημένης αναζήτησης των υφιστάμενων εφαρμογών υγείας.

  • Να υλοποιήσει πιλοτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την επικύρωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος και της ικανότητάς του να αυξήσει τις ικανότητες των Μεταναστών σχετικά με τη χρήση Εφαρμογών Υγείας για τη βελτίωση της αυτοδιαχείρισης της υγείας τους.

  • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των σχετικών φορέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις δυνατότητες χρήσης εφαρμογών υγείας για τη βελτίωση της αυτοδιαχείρισης της υγείας των μεταναστών και τη δέσμευση για τη μελλοντική αξιοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

Ομάδα στόχος

Η ομάδα στόχος και τα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβάνουν:

  • Νεοαφιχθέντες Μετανάστες: Μετανάστες οι οποίοι έφτασαν πρόσφατα σε χώρα της ΕΕ, εστιάζοντας ειδικά σε άτομα με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ.

  • Ομότιμοι μετανάστες: Μετανάστες ήδη εγκατεστημένοι και ενσωματωμένοι στη χώρα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τους νεοαφιχθέντες μετανάστες στις τοπικές τους κοινότητες, οι οποίοι συχνά ανήκουν σε τοπικές ενώσεις καθώς και άτομα που υποστηρίζουν τους μετανάστες.

  • Υποστηρικτές μεταναστών: είναι κυρίως επαγγελματίες που εργάζονται σε κοινωνικές υπηρεσίες ή / και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.